Palmschoss Sesselllift Copyright Brixen Tourismus ©KOTTERSTEGER
Plose Looping Copyright Brixen Tourismus ©Helmut Moling
Pfannspitzbahn Copyright Brixen Tourismus ©Philipp Santifaller

Gitschberg Jochtal AG, TV Gitschberg Jochtal | Alex Filz, Konrad Lamprecht, ROTWILD; - © 2023