• Palmschoss Sesselllift Copyright Brixen Tourismus ©KOTTERSTEGER
  • Plose Looping Copyright Brixen Tourismus ©Helmut Moling
  • Pfannspitzbahn Copyright Brixen Tourismus ©Philipp Santifaller
  • Gitschberg Jochtal AG, TV Gitschberg Jochtal | Alex Filz, Konrad Lamprecht, ROTWILD; - © 2023